marți, 9 martie 2010

Scrisoare deschisa catre Presedintele Romaniei

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE (SCMD)
FILIALA 1 ARGES
WEB: scmdfiliala1arges.blogspot.com
E-MAIL: sindicatmilitararges@gmail.com
TELEFON: 0248220013, 0746984302, 0740456448Apel catre Filialele Judetene ale S.C.M.D.,Luand la cunstinta de continutul scrisorii deschise adresate Presedintelui Romaniei de catre Filiala Bacau a S.C.M.D., Filiala 1 Arges face un apel catre celelalte filiale judetene pentru a-si manifesta adeziunea si sprijinul total fata de cererile formulate, prin urmatoarele modalitati:

- postarea pe blog-ul propriu al fiecarei filiale a scrisorii deschise;

- formularea adeziunii scrise si postarea ei pe blog-ul fiecarei filiale;

- postarea scrisorii deschise pe site-urile filialelor A.C.M.R.R. judetene.

Ar fi recomandat ca actiunea sa se incheie pana in data de 10.03.2010.Presedinte, Vicepresedinte, Secretar general,
Col. (r) dr. Ioan Popescu Col. (r) Niculae Jianu Col. (r) ing. Viorel Livezeanu
Scrisoare deschisa catre Presedintele Romaniei, Domnul Traian Basescu,Excelenţei Sale, Domnului Traian Băsescu Preşedintele României,În temeiul art.51, alin.(2) din Constituţia României, modificată şi completată, republicată, în numele cadrelor militare disponibilizate, a pensionarilor militari ( şi ai urmaşilor acestora ) din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pe care îi reprezentăm, cu onoare vă aducem la cunoştinţă următoarele:1. considerăm prioritară încheierea procesului de recalculare a dreptului de pensie şi revizuire a modului de acordare a pensiei suplimentare până la 31.05.2010.Aceasta se impune:- ţinând seama de prevederile Legii nr.90/2007, OUG nr. 77/2007 aprobată prin Legea nr.14/2008 care modifică Legea 164/2001 privind pensiile militare de stat, cu aplicarea prevederilor H.G. nr. 1294/2001 şi H.G. nr. 136/2008; - în vederea asigurării supremaţiei legii şi a unui tratament juridic nediscriminatoriu tuturor pensionarilor militari din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;- şi, având în vedere că Guvernul a înaintat Parlamentului proiectul legii privind sistemul unitar de pensii publice.În anul 2007, prevederile Legii 164/2001 privind pensiile militare de stat, au fost modificate prin Legea nr.90/2007, OUG nr. 77/2007. După ce a obţinut şi avizul Curţii Constituţionale, OUG nr. 77/2007 a fost aprobată de Parlamentul României prin Legea nr.14/2008.Prin noile prevederi ale art.9 alin(5) din Legea 164/2001, produse prin Legea nr.14/2008, se asigură egalitate de tratament tuturor cadrelor militare, indiferent de data trecerii în rezervă sau în retragere (înainte de 01.04.2001 sau după această dată), în ceea ce priveşte dreptul de a beneficia de spor de vechime în serviciu la stabilirea/recalcularea pensiei pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite sau speciale de muncă.Aşa cum prevede Legea 90/2007, recalcularea pensiilor pentru cadrele militare, care la data intrării în vigoare a Legii 164/2001 aveau calitatea de pensionari militari, a început la 1 ianuarie 2008 şi se va încheia la 31 decembrie 2010, în termenul legal de prescripţie.Aproape toate structurile militare din sistem, au eliberat noile Adeverinţe, cu încadrarea întregii perioade de muncă a pensionarilor militari în spiritul acestor acte normative şi în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1294/2001 şi H.G. nr. 136/2008.Singura structură care nu a aplicat prevederile legislaţiei în vigoare este Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile de penitenciare din subordinea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.2. Cu privire la Capitolul IV a Legii 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice Din 1998 până în 2008, armata şi-a redus continuu efectivele. Urmare a acestei “reforme obligatorii”, foarte mulţi militari (marea majoritate între 36-45 ani) au fost nevoiţi să părăsească sistemul, cu speranţa că statul, prin legislaţie adecvată, le va asigura protecţia necesară, făcând posibilă reconversia lor pe piaţa muncii. Din păcate, chiar dacă din ce în ce mai firave, măsurile aveau să ţină până la sfârşitul anului 2009, când, prin controversata Lege 329/2009, statul le-a întors spatele şi din nou le-a luat dreptul la muncă, interzicând cumulul pensiei cu salariul.Instituţia militară este prima care a facut cu adevarat o reformă reală, urmare a procesului de restructurare şi operaţionalizare întreprins şi liber asumat. România a devenit membră a Alianţei Nord-Atlantice în anul 2004 iar la începutul anului 2007 membră a Uniunii Europene.Cadrele militare disponibilizate îşi menţin protestul cu privire la reglementările din Legea nr. 329/2009, prin care s-a stabilit că pot cumula pensia cu salariul numai pensionarii a căror pensie nu depăşeşte salariul mediu brut pe economie, respectiv 1.693 lei (la nivelul anului 2009), respectiv 1836 lei (la nivelul anului 2010).Apreciem că prin prevederile art. 17, art. 18, art. 20, art. 23 si art. 25 din Legea nr. 329/2009 şi prin Instrucţiunile Ministerului Muncii, publicate în Monitorul Oficial nr. 805din 25.11.2009, au fost încălcate următoarele dispoziţii legale:- prevederile Constituţionale: art.15 alin.(2) (Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile); art.16 alin.(1) (Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări); art.20 alin.(1) şi (2) (Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte); art.21 alin.(1) şi (2) (Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor şi intereselor sale legitime; Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept); art. 41 alin.(1) (Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă); art. 44 (Dreptul de proprietate privată); art. 47 alin.(1) şi (2) (Dreptul la trai decent şi la pensie”; art. 53 alin.(1) şi (2) „Interzicerea restrângerii exerciţiului unor drepturi sau libertăţi); art.148 alin.(2) şi (4) (Prioritatea prevederilor tratatelor Uniunii Europene faţă de dispoziţiile contrare din legile interne);- art. 1 alin.(2) lit. e pct. (i) din O.G. nr. 137/2000, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; - art. 23 alin.(2) din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului; - art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitor la interzicerea oricărei discriminări;Art. 17 din Legea nr.329/2009 limitează dreptul la muncă, impunând încetarea forţată a raporturilor de muncă, pornind de la un criteriu profund discriminatoriu, constând în nivelul pensiei nete aflate în plată. Nu se poate decide în mod arbitrar ca o persoană care a contribuit mai mult la fondul de pensii, fiindcă a muncit mai mult, să fie privată, pe acest motiv, de plata pensiei sau a altor câştiguri legale. Prin această reglementare absurdă se ajunge la situaţia discriminatorie ca dintre mai mulţi pensionari cu acelaşi venit salarial, cei care au lucrat mai puţin sau în domenii mai puţin importante înainte de pensionare, să realizeze câştiguri mai mari, deoarece pot cumula salariul cu pensia.Atât dreptul la pensie cât şi dreptul de a se fi încheiat un contract individual de muncă pe durată nedeterminată reprezintă drepturi câştigate prin muncă, prin îndeplinirea unor standarde de angajare legale şi pe bază de concurs, iar obligaţia stabilită prin lege de a renunţa la unul din aceste drepturi, ori dispunerea încetării unilaterale a contractului de muncă, reprezintă abuzuri ale statului şi instituţiilor publice, precum şi o îngrădire a exercitării unei activităţi.Aspecte de discriminare vor apărea şi după intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor, fiind previzibilă reducerea cuantumului pensiilor militare, semnificativ pentru cadrele militare tinere, disponibilizate forţat, înainte de împlinirea vârstei legale de pensionare. Cu siguranţă, scăderea pensiilor sub limita admisă pentru cumul, va determina pe titulari să opteze pentru renunţarea la aceasta în favoarea salariului, aspect care nu va mai fi posibil din cauza încetării unilaterale a contractului de muncă. Aceste legi controversate (cumul pensie-salariu şi legea unitară a pensiilor) au ca efect învrăjbirea claselor şi categoriilor sociale, în locul solidarităţii sociale dorite. În conflictul generalizat dintre categoriile sociale, dintre salariaţii şi pensionarii proveniţi din diferite medii socio-profesionale, a fost atras şi personalul militar, în special cel în rezervă. Împotriva militarilor a fost declanşată o adevarată cruciadă, cadrele militare active şi în rezervă fiind etichetate ca “salariaţi şi pensionari de lux”, cu salarii şi pensii “nesimţite”. Este trist şi dezamăgitor faptul că personalul militar activ şi în rezervă a ajuns să cerşească drepturile ce li se cuvin după o viaţă şi carieră plină de riscuri şi privaţiuni.3. Referitor la proiectul Legii privind sistemul unitar de pensii publiceConsiderăm că alinierea sistemului pensiilor militare de stat la sistemul public de pensii este o nesocotire şi luare în derizoriu a politicii în domeniu din ţările membre ale U.E. şi N.A.T.O. Această măsură contravine legislaţiei europene privind sistemul de securitate naţională.Proiectul privind sistemul unitar de pensii a luat ca model sistemul public de pensii elaborat pe principiul contributivităţii. Dar sistemul respectiv nu are nici o referire la pensiile militare. Printr-o altă lege se reglementează pensiile militare, cu referire strictă la profesia militară şi ţinând cont de specificul vieţii şi carierei acesteia.În majoritatea statelor membre N.A.T.O şi U.E. se practică această departajare. Pensiile militare din aceste ţări sunt reglementate prin legi separate, specifice acestui segment socio-profesional. Ca o condiţie a aderării României la N.A.T.O. a fost şi realizarea unei legi „ocupaţionale” şi nu „speciale” a pensiilor militare, Legea nr. 164/2001.Principiile şi metodologia care stau la baza de calcul a pensiilor militare sunt reglementate prin legi separate, specifice (ex: Germania, Marea Britanie, Turcia, S.U.A., ş.a.). Baza de calcul a pensiilor militare se stabileşte în funcţie de valoarea soldei din ultima lună de activitate (ex: Germania, Marea Britanie, Turcia, Austria, Grecia., ş.a.).Pentru generaţia noastră „şcolarizată înainte de 1989”, contribuţiile au fost asigurate prin efectul legii de către instituţiile centrale ale statului, dar prin activitatea noastră, până la evenimentele din decembrie 1989, în minerit, construcţii, drumuri şi poduri, agricultură, etc., armata nu numai că şi-a asigurat necesarul dar a virat la bugetul statului miliarde de lei anual. Numai în anul 1989, armata a virat la buget 39 milioane dolari.Actualul sistem al pensiilor militare este un sistem ocupaţional, ca în majoritatea ţărilor membre N.A.T.O. El a fost gândit şi elaborat în conformitate cu prevederile Tratatelor de aderare şi stabileşte principii similare cu cele din ţările occidentale pe toate domeniile de activitate militară, inclusiv în domeniul pensiilor. Metodologia specifică de calcul a pensiei nu se bazează pe principiul “contributivităţii”, acesta nefiind adecvat armatei, instituţie cu structură ierarhică riguroasă, constrângeri şi restricţii, specifice numai profesiei militare. Legea 164/2001, la art.2 prevede: ”pensiile militare acoperă riscurile activitaţii militare precum şi pierderile de venituri”.Adoptarea măsurii preconizate vine în contradicţie flagrantă cu specificul activităţilor desfăşurate de cadrele militare şi poliţiştii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Armata nu are pensionari, are cadre militare în rezervă, cu obligaţii specifice faţă de societate, rezultate din acest statut. Ei sunt şi rămân sub jurământ faţă de patrie până la trecerea în eternitate.Măsura de includere în sistemul unic de pensii este total nejustificată şi potenţial provocatoare de tensiuni şi nemulţumiri în rândul pensionarilor militari şi poliţiştilor pensionaţi, precum şi a familiilor acestora.În contextul actual, vazându-se cu drepturile legitime ciuntite, cadrele militare disponibilizate reunite în Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate – Filiala Bacău, împreună cu celelalte filiale judeţene, vor interveni pe căile legale, pentru respectarea integrală şi loială a prevederilor Legii nr. 164/2001.Militarii nu şi-au desfăşurat activitatea pe baza Codului muncii civil. Aceştia nu au putut să se asocieze în sindicate pentru negocierea soldelor sau a timpului de muncă, au executat permanent misiuni în situaţii de risc maxim, departe de familii, nu au avut dreptul de a face politică sau de a deţine afaceri private, etc.Militarii depun jurământul cerut de lege faţă de ţară (prin care işi asumă îndeplinirea îndatoririlor chiar cu preţul vietii, angajament neasumat de celelalte categorii de slujbaşi) şi au îndeplinit cu credinţă obligaţiile şi îndatoririle revenite, într-un cadru specific, sub rigorile legilor speciale şi a jurisdicţiei parchetelor militare. Pe tot parcursul activităţii nu s-au supus legislaţiei muncii, ca o societate comercială de prestări servicii, ci Statului Român.Proiectul de lege nu poate reglementa o situaţie juridică din trecut, deoarece contravine Constituţiei României, prin încălcarea Dispoziţiilor comune - Universalitatea (art.15, alin(1) şi alin(2). Prin „modificările” aduse la calculul pensiei proiectul de lege reduce valoarea în plată şi modifică nepermis pensiile militare muncite şi câştigate în trecut, încălcâdu-se principiul neretroactivităţii legii. Principiul neretroactivităţii legii se prezintă ca o garanţie fundamentală a drepturilor constituţionale. Valoarea şi actualitatea principiului neretroactivităţii legii sunt incontestabile şi de notorietate, orice atingere a sa semnificând o suprimare sau o limitare a drepturilor şi libertăţilor umane.Dorim, conform prerogativelor prezidenţiale deţinute de dumneavoastră, în calitatea de comandant al forţelor armate şi preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, în virtutea art.80, alin(2) şi art.87 din Constituţia României, exprimarea de către Preşedintele României a poziţiei oficiale referitoare la problematica includerii drepturilor de pensie militară de serviciu a personalului din sistemul naţional de apărare intr-o lege a pensiilor unică.Vă solicităm, respectuos, domnule Preşedinte, în numele pensionarilor militari de toate vârstele, a urmaşilor acestora dar şi a cadrelor active ce slujesc în acest moment cu devotament Ţara pe toate meridianele lumii, să reconfirmaţi promisiunile neoficiale, făcute cu ocaziile sarbatoririi aniversarii Statului Major General al Armatei si sărbătoririi Zilei Naţionale a României din 1 Decembrie 2009 şi să acţionaţi conform prerogativelor avute pentru păstrarea onoarei, demnităţii şi independenţei instituţiei militare.Cu respectul pe care vi-l datorăm şi încrederea pe care o avem în dumneavoastră, vă rugăm să analizaţi profund şi să susţineţi măsurile pe care le consideraţi cele mai adecvate faţă de problemele raportate.

Avem onoarea să vă salutăm,

Preluat de la Filiala S.C.M.D. Bacau